Algemene voorwaarden

JOBZ uitzendbureau werkt samen met de backoffice van One People Services, One People Services is dan ook de juridische werkgever.
De Algemene Voorwaarden van One People Services zijn daardoor leidend, deze staan hieronder vermeld.


Algemene Voorwaarden One People Services (februari 2020)


Artikel 1: Toepasselijkheid

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van One People Services B.V. en One Uitzendbureau B.V. (hierna ook gezamenlijk te noemen: One People Services, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven).

b. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig, indien en voor zover One People Services die afwijking schriftelijk heeft bevestigd en gelden uitsluitend voor die opdracht.

c. One People Services is gerechtigd tot eenzijdige wijziging van de Algemene Voorwaarden. Steeds de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarde van One People Services zijn van toepassing op aanbiedingen, opdrachten en/of overeenkomsten.

d. In aanvulling op onderhavige Algemene Voorwaarden is steeds de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing van de ABU. Bij strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden van de ABU en de onderhavige Algemene Voorwaarden, prevaleren de Algemene Voorwaarden van One People Services.

e. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Inlener zijn niet van toepassing en worden door One People Services uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 2: Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de hiernavolgende termen de volgende definities, tenzij elders uitdrukkelijk anders is aangegeven:

a. Terbeschikkingstelling: de situatie waarin de Arbeidskracht door One People Services ter uitvoering van de Inleenovereenkomst feitelijk is uitgeleend aan de Inlener om voor de Inlener arbeid c.q. werkzaamheden te verrichten onder leiding en toezicht van de Inlener, zulks onder instandhouding van de Uitzendovereenkomst ex artikel 7:690 BW niet zijnde een payrollovereenkomst ex artikel 7:692 BW tussen de Arbeidskracht en One People Services.

b. Inlener: de organisatie waaraan One People Services arbeidskrachten ter beschikking stelt op basis van de inleenovereenkomst of de plaatsingsbevestiging, ook wel de materiële werkgever genoemd.

c. Plaatsingsbevestiging: de door One People Services aan Inlener verstrekte bevestiging waarin iedere afzonderlijke Opdracht is inlening is vermeld met daarin de specifiek gemaakte afspraken per inlening en de nadere gegevens van de inlening daarin vermeld.

d. Opdracht/Inleenovereenkomst: de overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW die wordt aangegaan tussen One People Services en de Inlener op basis waarvan One People Services één of meerdere Arbeidskrachten aan Inlener ter beschikking stelt, om onder leiding en toezicht van de Inlener werkzaamheden te verrichten.

e. Arbeidskracht: de natuurlijke persoon met wie One People Services een uitzendovereenkomst ex artikel 7:690 BW aangaat, niet zijnde een payrollovereenkomst ex artikel 7:692 BW, teneinde hem/haar ter beschikking te stellen aan de Inlener. Overal waar ‘hem’ of ‘hij’ vermeld staat kan tevens ‘haar’ of ‘zij’ gelezen worden.

f. ABU cao: de collectieve arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten zoals gesloten door de Algemene Bond Uitzendondernemingen (hierna: ABU) enerzijds en betrokken werknemersorganisaties anderzijds.

g. Inlenersbeloning: de rechtens geldende beloning van een werknemer in dienst van de Inlener, werkzaam in een functie gelijk of gelijkwaardig is aan de functie die de Arbeidskracht uitoefent. De aard en de omvang van de inlenersbeloning bestaat uit de elementen zoals opgenomen in de geldende ABU cao.

h. Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de Uitzendovereenkomst tussen One People Services en de Arbeidskracht en of in de ABU cao, inhoudende dat de Uitzendovereenkomst van rechtswege eindig doordat de terbeschikkingstelling van de Arbeidskracht door One People Services aan de Inlener op verzoek van de Inlener ten einde komt (in de zin van artikel 7:691 lid 2 BW)

i. Overmacht: onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van One People Services onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de inleenovereenkomst dan wel plaatsingsbevestiging blijvend of tijdelijk verhindert en welke krachtens de wet dan wel de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, niet voor rekening van One People Services behoort te komen.


Artikel 3: Opdracht en terbeschikkingstelling

a. One People Services werft en selecteert de Arbeidskracht om die vervolgens aan een of meerdere inleners, waaronder Inlener, ter beschikking te stellen, om vervolgens onder leiding en toezicht van de Inlener aan wie de Arbeidskracht ter beschikking is gesteld werkzaamheden te verrichten. Inlener en One People Services spreken af dat One People Services de volgende zelfstandige rechten heeft, zonder bemoeienis van Inlener:
– voorafgaand aan indiensttreding de Arbeidskracht te screenen en te toetsen of de Arbeidskracht voldoet aan de gestelde eisen;
– de Arbeidskracht (eventueel in samenspraak met de leidinggevende van de Arbeidskracht bij Inlener) te beoordelen op diens functioneren;
– de Arbeidskracht een schriftelijke dan wel mondelinge waarschuwing te geven dan wel andere disciplinaire maatregelen op te leggen;
– haar personeelsbeleid zelfstandig te voeren, waarbij tevens geldt dat ziekmeldingen van de
Arbeidskracht en verlofaanvragen bij One People Services dienen te worden ingediend door de
Arbeidskracht en One People Services daarvoor in overleg met Inlener toestemming dient te verlenen;
– de begeleiding van de Arbeidskracht tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid te verzorgen, alsmede de re-integratie;
– de Arbeidskracht op te leiden en bij te scholen in het kader van de duurzame inzetbaarheid van de Arbeidskracht. Echter ook in het kader van de scholingsverplichting als formeel werkgever, en om de kans te vergroten de Arbeidskracht eventueel door te plaatsen bij een andere inlener.

b. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

c. One People Services is te allen tijde gerechtigd aan de Inlener een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde Arbeidskracht door een andere Arbeidskracht onder voortzetting van de opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van One People Services, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche. De Inlener zal medewerking aan vervanging slechts op redelijke gronden weigeren. De Inlener zal een eventuele weigering desgevraagd schriftelijk motiveren.

d. Het staat One People Services vrij om de Arbeidskracht zonder toestemming van de Inlener aan een of meerdere andere inleners ter beschikking te stellen om onder toezicht en leiding van die andere Inlener(s) werkzaamheden te verrichten.


Artikel 4: Beëindiging van de inleenovereenkomst/plaatsingsbevestiging

a. De inleenovereenkomst dan wel plaatsingsbevestiging eindigt onverwijld wegens ontbinding vanaf het tijdstip dat One People Services de ontbinding van de inleenovereenkomst dan wel plaatsingsbevestiging inroept, omdat (zonder limitatief bedoeld te zijn):
– de Inlener in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de inleenovereenkomst dan wel plaatsingsbevestiging en de daaraan verbonden voorwaarden; of
– de Inlener staat van faillissement is verklaard;
– aan Inlener surséance van betaling is verleend, of indien er sprake is van (vermoedelijke) insolventie; en/of
– de verzekeringsmaatschappij niet meer bereid is openstaande vorderingen van de Inlener te verzekeren.
Indien One People Services van dit recht op onverwijlde ontbinding en beëindiging van de inleenovereenkomst dan wel plaatsingsbevestiging gebruik maakt, laat dit onverlet het recht van One People Services volledige schadevergoeding inclusief alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand te vorderen op de Inlener. Door de beëindiging van de plaatsingsbevestiging, eindigt eveneens de uitzendovereenkomst tussen One People Services en de Arbeidskracht die zich in fase A bevindt. Met betrekking tot de Arbeidskracht die zich in fase B bevindt geldt hetgeen is gesteld in dit artikel 5 sub b. Voor de Arbeidskracht met een arbeidsovereenkomst in fase C geldt hetgeen is gesteld in dit artikel 5 sub c.

b. One People Services en de Inlener zijn gerechtigd de Inleenovereenkomst op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. De opzegging door de Inlener kan echter niet plaatsvinden tegen een eerder gelegen datum dan de datum van het einde van de Uitzendovereenkomst. De opzegging dient plaats te vinden bij aangetekend schrijven. De termijn van drie maanden gaat in op het moment waarop het aangetekend schrijven de wederpartij heeft bereikt. Indien er voor een of meerdere individuele Arbeidskrachten sprake is van een langere opzegtermijn (zie artikel 4 van de inleenovereenkomst), eindigt de inleenovereenkomst op de dag waarop de langer durende opzegtermijn is versteken.

c. Op de dag waarop de schriftelijke opzegging van de Inleenovereenkomst heeft plaatsgevonden c.q. de dag waarop de Inleenovereenkomst is ontbonden blijft op de Inlener de verplichting rusten om gedurende de looptijd van de Uitzendovereenkomst de facturen omtrent de loondoorbetaling van de Arbeidskracht te voldoen.

d. In geval van overdracht van de onderneming waar de Arbeidskracht ter beschikking zijn gesteld, blijven de verplichtingen uit de inleenovereenkomst onverkort van kracht. Kosten die voortvloeien uit het feit dat Arbeidskrachten niet meer ter beschikking gesteld kunnen worden in de betreffende onderneming, zijn voor rekening van de Inlener (zie eveneens artikel 5 sub b en sub c van deze Algemene Voorwaarden). Het voorgaande geldt tenzij de verkrijger van de onderneming de terbeschikkingstelling van de betreffende Arbeidskracht door middel van One People Services voortzet.


Artikel 5: Beëindiging terbeschikkingstelling

a. De uitzendovereenkomst met uitzendbeding in fase A eindigt bij beëindiging van de terbeschikkingstelling. De Inlener is verplicht tijdig mededeling te doen van het op handen zijnde einde van de uitzendovereenkomst dit op straffe van het betalen van een vergoeding conform artikel 14 van de ABU Cao.

b. Met inachtneming van de in artikel 2 van de inleenovereenkomst geformuleerde doelstelling geldt met betrekking tot een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd zonder uitzendbeding dat deze eindigt van rechtswege, doch tussentijds niet opzegbaar is. Dit impliceert dat de terbeschikkingstelling gedurende de looptijd niet kan worden beëindigd. Gedurende de resterende looptijd van de uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd kan de Arbeidskracht blijven werken. Indien dat niet het geval is wordt hetgeen door de Inlener gedurende de resterende looptijd moet worden betaald, berekend aan de hand van het aantal uren dat de Inlener diende af te nemen conform de inleenovereenkomst en bij gebreke daarvan conform het gemiddelde aantal gewerkte uren dat de Arbeidskracht in de praktijk heeft gewerkt. Tot op het moment van de daadwerkelijke rechtsgeldige beëindiging van de uitzendovereenkomst blijven de op de Inlener rustende verplichtingen van kracht (zie eveneens artikel 4 van de Algemene Voorwaarden).

c. Eveneens met in achtneming van de in artikel 2 van de inleenovereenkomst geformuleerde doelstelling, gelden de volgende regels indien de Inlener het inlenen van een of meer Arbeidskrachten met een Uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd beëindigt. One People Services en de Inlener zullen de in Nederland geldende wet- en regelgeving in acht nemen inzake het beëindigen van dienstverbanden. Dit impliceert onder meer dat One People Services, indien noodzakelijk, de nodige maatregelen zal nemen gericht op beëindiging van de Uitzendovereenkomst (zoals een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV dan wel het indienen van een ontbindingsverzoek bij de Kantonrechter), mits de geldende wet- en regelgeving in acht is genomen. Gedurende de opzegtermijn (bij een Uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd) kan de Arbeidskracht blijven werken. Indien dat niet het geval is wordt hetgeen door de Inlener gedurende de opzegtermijn moet worden betaald, berekend aan de hand van het aantal uren dat de Inlener diende af te nemen conform de inleenovereenkomst en bij gebreke daarvan conform het gemiddelde aantal gewerkte uren dat de Arbeidskracht in de praktijk heeft gewerkt. De beëindiging van het inlenen van de Arbeidskracht door de Inlener dient onverwijld schriftelijk meegedeeld te worden aan One People Services. Tijdens arbeidsongeschiktheid kan de inlening niet door de Inlener opgezegd worden. Tot op het moment van de daadwerkelijke rechtsgeldige beëindiging van de Uitzendovereenkomst blijven de op de Inlener rustende verplichtingen van kracht (zie eveneens artikel 4 van de Algemene Voorwaarden).

d. Wanneer Arbeidskrachten hetzelfde werk blijven verrichten bij de materiële werkgever, maar formeel van werkgever veranderen, kan sprake zijn van opvolgend werkgeverschap. In dat geval wordt het arbeidsverleden van de Arbeidskrachten meegeteld bij het bepalen van zijn rechtspositie (inclusief opzegtermijn c.q. aanzegtermijn). Indien er sprake is van opvolgend werkgeverschap en de Inlener na aanvang van het inlenen van de betreffende Arbeidskracht besluit de terbeschikkingstelling te beëindigen, dan is de Inlener aansprakelijk voor de eventuele kosten die voorvloeien uit het opzeggen van de Uitzendovereenkomst.

e. Indien de Arbeidskracht de uitzendovereenkomst met One People Services opzegt met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn, is One People Services niet langer in staat de betreffende Arbeidskracht ter beschikking te stellen aan de Inlener en komen de gevolgen hiervan niet voor rekening van One People Services.


Artikel 6: Begeleiding vervangend werk

Bij beëindiging van de inlening van een Arbeidskracht met een Uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd van de Arbeidskracht, conform de eisen die hieraan gesteld worden op grond van deze Algemene Voorwaarden en het Nederlandse ontslagrecht en de inleenovereenkomst, verplicht One People Services zich de Arbeidskracht (extern) te begeleiden bij het vinden van passend vervangend werk. Gedurende de opzegtermijn is One People Services gerechtigd 20 % van de arbeidstijd van de Arbeidskracht te reserveren voor deze begeleiding; deze uren zijn voor rekening van de Inlener. One People Services is eveneens gerechtigd de kosten (inclusief de loonkosten van de Arbeidskracht) die voortvloeien uit de deelname aan het (externe) begeleidingstraject te verhalen op de Inlener.


Artikel 7: Aanzegverplichting

a. De Inlener verklaart op de hoogte te zijn van de aanzegverplichting als bedoeld in artikel 7:668 van het Burgerlijk Wetboek voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van zes maanden of langer. De Inlener is verplicht om minimaal zes weken voor het einde van de Uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd van de Arbeidskracht aan te geven of hij de opdracht al dan niet wenst te verlengen. In geval van niet (tijdige) nakoming van deze verplichting zal de Arbeidskracht door One People Services worden aangezegd en zullen de eventuele gevolgen van niet (tijdige) aanzegging voor rekening van de Inlener komen.

b. Vanaf het moment dat de Arbeidskracht is aangezegd conform hetgeen door de Inlener is aangegeven, is Inlener aansprakelijk voor de gevolgen van de daadwerkelijke nakoming van hetgeen de Arbeidskracht door One People Services is aangezegd.


Artikel 8: Transitievergoeding
Indien de medewerker op grond van de geldende wet- en regelgeving recht heeft op de transitievergoeding, wordt dit doorbelast aan de Inlener voor de periode gedurende welke de medewerker bij de betreffende Inlener ter beschikking is gesteld.


Artikel 9: Openstaande vakantiedagen c.q. vakantiegeld bij indienst- c.q. uitdiensttreding bij One People Services

a. Indien een Arbeidskracht op het moment van indiensttreding beschikken over bij de Inlener opgebouwde vakantiedagen/-uren c.q. vakantiegeld worden deze door de Inlener uitbetaald in de vorm van een eindafrekening, tenzij de Inlener ervoor kiest om de openstaande vakantiedagen/uren ten behoeve van de Arbeidskracht te reserveren. Indien een Arbeidskracht in het laatste geval een vakantiedag opneemt gaat dat ten koste van de reservering; de Inlener vermeldt via de persoonlijke portal ‘My One’ dat er sprake is van een “gewerkte dag”, waardoor de Arbeidskracht het hem toekomende loon ontvangt. De hiervoor vermelde handelswijze vindt plaats totdat er geen gereserveerde dagen/uren meer zijn. Vanaf dat moment maakt de Arbeidskracht gebruik van de verlofdagen die hij/zij bij One People Services heeft opgebouwd. Bij de Inlener opgebouwd vakantiegeld wordt te allen tijde door de Inlener uitbetaald op het moment dat de Arbeidskracht uit dienst treedt bij de Inlener en in dienst treedt bij One People Services.

b. Indien een Arbeidskracht bij One People Services uit dienst treedt, worden opgebouwde reserveringen (vakantiedagen en vakantiegeld) bij de eindafrekening uitbetaald. Dit geldt ook indien de Arbeidskracht (wederom) bij de Inlener in dienst treedt.


Artikel 10: Goed werkgeverschap

De Inlener is verplicht zich te gedragen conform de eisen van goed werkgeverschap in zijn relatie tot de aan hem ter beschikking gestelde Arbeidskrachten. Dit houdt onder meer in, maar is niet beperkt tot, het niet belemmeren van de re-integratie van arbeidsongeschikte Arbeidskrachten.


Artikel 11: Arbo, veiligheid, arbeidstijden en aansprakelijkheid

a. De Inlener verklaar zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidstijdenwet wordt aangemerkt als werkgever.

b. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de Arbeidskrachten zullen met inachtneming van de individuele Uitzendovereenkomst niet meer c.q. minder zijn dan wettelijk (onder meer de Arbeidstijdenwet) toegestaan is.

c. De Inlener verklaart verantwoordelijk te zijn voor een correcte toepassing van de zogenaamde Arbowetgeving (o.a. het maken van een Risico/inventarisatie/evaluatie en het overhandigen daarvan aan de Arbeidskracht) en overige wet- en regelgeving en rechtspraak betrekking hebbende op veiligheid. Indien een ingeleende Arbeidskracht schade lijdt als gevolg van een bedrijfsongeval, een beroepsziekte of anderszins, is de Inlener verplicht deze schade te vergoeden. In geval van arbeidsongeschiktheid en een daaruit volgende betalingsverplichting, is One People Services verplicht het loon tijdens ziekte door te betalen. Indien de Arbeidskracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt zal de Inlener indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt gemaakt.

d. One People Services is niet aansprakelijk voor schade die Arbeidskrachten mogelijkerwijs toebrengen aan zichzelf en/of collega’s (bijvoorbeeld bij een verkeersongeval), de Inlener of derden en is evenmin aansprakelijk voor verbintenissen die de Arbeidskrachten zijn aangegaan. One People Services is evenmin aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van de Arbeidskrachten die niet blijken te voldoen aan de door Inlener gestelde eisen. Artikel 18 van de Algemene Voorwaarden van de ABU (met uitzondering van art.18.1) is dan ook niet van toepassing op de terbeschikkingstelling door One People Services.

e. De Inlener is aansprakelijk voor schade die ontstaat uit een niet correcte naleving van het hierboven gestelde onder b,c en d, tenzij er bij de Arbeidskracht c.q. One People Services sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De Inlener vrijwaart One People Services voor elke aansprakelijkheid die mogelijkerwijs voortvloeit uit het hierboven gestelde. De Inlener zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in lid b, c, d en e.

f. Indien van overheidswege wordt bepaald dat de werkgever/ inhoudingsplichtige/ betalingsplichtige het aantal te verwerken uren dient aan te passen is One People Services gerechtigd dit aantal uren in rekening te brengen bij de Inlener. De Inlener is te allen tijde verantwoordelijk voor de inroostering en
de bepaling van het aantal in te lenen uren en vrijwaart door ondertekening van de inleenovereenkomst dan wel plaatsingsbevestiging One People Services van enige aansprakelijkheid.


Artikel 12: Algemene schadevergoeding

Indien Inlener één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de inleenovereenkomst dan wel
Plaatsingsbevestiging dan wel uit deze Algemene Voorwaarden dan wel uit het goed werkgeverschap, niet nakomt jegens One People Services of de Arbeidskracht, is de Inlener jegens One People Services alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand), die daaruit voor One People Services direct dan wel indirect voortvloeien, zonder dat ingebrekestelling nodig is.
Deze bepalingen laten onverlet het recht van One People Services eventuele andere vorderingen tegen de Inlener in te stellen, waaronder de vordering tot nakoming, en om andere rechtsmaatregelen te nemen, zoals het inroepen van ontbinding. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van algemene gelding zowel ten aanzien van voorwaarden waarbij de schadevergoedingsplicht van Inlener reeds afzonderlijk is geregeld, als bij voorwaarden waarbij dit niet het geval is.


Artikel 13: Verhoging van het inlenertarief als gevolg van loon-, lasten- en/of algemene kostenverhogingen
One People Services is gerechtigd het inlenertarief te verhogen met het volledige bedrag of het evenredige bedrag, voortvloeiende uit een verhoging van de uurbeloning van de Arbeidskracht ten gevolge van een of meer van onderstaande mogelijkheden:
– wijziging van de Inlenersbeloning;
– een overheidsmaatregel;
– een verbindend voorschrift;
– (de toepassing van) enige bepaling vervat in de inleenovereenkomst en de bijbehorende voorwaarden;
– een verhoging van de kosten ten gevolge van wijziging van het werkgeversdeel betreffende premies sociale verzekeringswetten;
– overige door One People Services te betalen premies en pensioenpremies (daaronder steeds begrepen verhoging van die premies op grond van verhoging van de gedekte risico’s);
– een verhoging van de kosten ten gevolge van wijziging in de sociale lasten en/of fiscale wetgeving;
– de invoering van nieuwe lasten of premies op grond van de wet, de CAO of enig verbindend voorschrift.
Indien door enige oorzaak toerekenbaar aan Inlener het tarief van One People Services te laag is vastgesteld, is One People Services gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht het tarief op het juiste niveau te brengen en aan de Inlener in rekening te brengen hetgeen de Inlener dientengevolge te weinig heeft betaald en is Inlener gehouden het uit dien hoofde verschuldigde per ommegaande te voldoen. Dit laat onverlet elk recht van One People Services eventueel andere(aanvullende) vorderingen tegen de Inlener in te stellen.


Artikel 14: Betaling en gevolgen wanbetaling

a. De Inlener is te allen tijde gehouden elke door One People Services ingediende factuur per omgaande te voldoen aan One People Services. Bij inleenovereenkomst dan wel plaatsingsbevestiging kan onder voorwaarden schriftelijk worden afgeweken van het vereiste van betaling per omgaande door een afwijkende betaaltermijn te hanteren. Hierbij wordt uitdrukkelijk opgemerkt dat dit de werking en de overige onderdelen van het in dit artikel gestelde niet aantast.

b. Uitsluitend betalingen aan One People Services zelf werken bevrijdend. Betalingen aan Arbeidskrachten of het verstrekken van voorschotten aan Arbeidskrachten zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor verrekening.

c. Indien een factuur van One People Services niet conform de afspraken is betaald, is de Inlener vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en is, onverminderd zijn overige verplichtingen, tot aan de algehele dag der voldoening over het volledige factuurbedrag een rente van 0,5 % per kalenderweek verschuldigd, waarbij een gedeelte van een week voor een volle week wordt gerekend. Opschorting van betaling of verrekening is Inlener niet toegestaan.

d. De in het bezit van One People Services zijnde doordruk of kopie van de door One People Services verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.

e. Reclames betreffende enige factuur moeten binnen tien (10) kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij One People Services zijn ingediend, na deze periode vervalt het reclamerecht van de Inlener. De bewijslast betreffende tijdige indiening rust op de Inlener. Indien een klacht wordt ingediend, kan de Inlener niettemin geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening.

f. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie ook verleend – komen geheel voor rekening van de Inlener. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van €250,- per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra maatregelen door One People Services zijn ingezet respectievelijk de vordering door One People Services ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de Inlener verschuldigd zijn.


Artikel 15: Overmacht

In geval van overmacht aan de zijde van One People Services zullen haar verplichtingen uit hoofde van de inleenovereenkomst dan wel plaatsingsbevestiging worden opgeschort zolang de overmacht situatie voortduurt. Zodra zich bij One People Services een overmacht situatie voordoet, doet zij daarvan mededeling aan de Inlener.


Artikel 16: Privacy
a. One People Services conformeert zich ter bescherming van persoonsgegevens aan wettelijke bepalingen zoals vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

b. Inlener onthoudt zich in het verlengde van vorengaande lid van verzoeken aan One People Services strijdig met wet- en regelgeving ter bescherming van privacy, ter verkrijging van persoonsgegevens van Arbeidskracht, dan wel van het verstrekken van enig persoonsgegeven aan derden, tenzij dit geschiedt in het kader van aan een derde verstrekte Opdracht in relatie tot Inlener waarbij zij hier op basis van enige wettelijke bepaling toe verplicht wordt dan wel op basis van een expliciet schriftelijke toestemming van Arbeidskracht.

c. Inlener verplicht zich de in relatie tot een Opdracht verstrekte persoonsgegevens op behoorlijk en zorgvuldige wijze te gebruiken, te verwerken, te bewaren en te beschermen tegen oneigenlijk gebruik en/of misbruik. Inlener conformeert zich aan de eisen die de AVG en aanverwante wet- en regelgeving hem oplegt. Inlener is uitdrukkelijk zelf verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Inlener zal Arbeidskracht zelf op de hoogte brengen van eventueel van Arbeidskracht geregistreerde persoonlijke gegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welke doeleinden deze gegeven worden verwerkt. One People Services sluit iedere aansprakelijkheid inzake de inhoud van dit lid uit en Inlener vrijwaart One People Services hiervoor.


Artikel 17: Slotbepalingen

a. Indien één of meer bepalingen van de inleenovereenkomst dan wel plaatsingsbevestiging dan wel deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen in de Inleenovereenkomst, plaatsingsbevestiging en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen door One People Services worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn.

b. Op deze Algemene Voorwaarden, Inleenovereenkomst dan wel plaatsingsbevestiging is Nederlands recht van toepassing.

c. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van One People Services is gevestigd.